Thursday, May 10, 2018

สำหรับครูใหม่

No comments
ระบบลงทะเบียนเรียน
กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนอำนาจเจริญ
ขอให้ครูเข้าสู่ระบบด้วย @anc.ac.th
ท่านต้องมั่นใจว่าตรวจสอบในฐานข้อมูลกลางแล้วว่าท่านยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลกลาง หากมีแล้ว ระบบจะไม่สามารถสร้างบัญชีซ้ำกันได้ หากมั่นใจให้ท่าน กรอกข้อมูลตามฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย..จากนั้นระบบจะทำการส่งอีเมล์ไปที่อีเมล์สำรองที่ท่านแจ้งไว้ กรุณาใช้อีเมล์สำรองที่ท่านใช้ได้จริงนะครับ...หากคลิก ส่ง หรือ SUBMIT แล้ว กรุณาตรวจข้อมูลได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
แล้วจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพิ่ม Account @anc.ac.th ให้ท่านใหม่

ตรวจสอบรายชื่อที่แจ้งขอใหม่ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนแล้วท่านสามารถ คลิก LogIn เพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https://www.google.com/m8/feeds&client_id=249908456118-t9o2cso496vqr86kbf9m25najb0bah5s.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=http://data.anc.ac.th&response_type=token  เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ สามารถดูวิธีการเข้าสู่ระบบได้ที่ เพื่อศึกษาดูวิธีการที่ถูกต้อง  หากท่านเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถบันทึกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้เลยจากลิงค์ด้านล่างคลิกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

No comments :

Post a Comment